top of page
רקע עליון.png

הנחיות להגשת תקציר 

התקצירים יישלחו בשפה העברית בלבד, בקובץ WORD מצורף, בהיקף של עד 350 מילים בגופן ARIAL בגודל 12 ,
ללא תמונות, תרשימים או טבלאות.

את התקצירים יש להגיש דרך הלינק המופיע בתחתית העמוד, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הדרושים לפי
ההנח
יות באתר.

על מנת לשמור על הערכה אובייקטיבית, הנכם מתבקשים שלא להכניס לקובץ המצורף פרטים מזהים כדוגמאת שמות המחברים והשיוך המוסדי.               

 

הקריטריונים לשיפוט תקצירים הינם: 

מידת התרומה לקידום
איכות ובטיחות המטופל
והרצף הטיפולי בשירותי הבריאות

עניין רב-תחומי

מדידת נתוני בסיס ותוצאות

עבודת צוות

ייחודיות

חדשנות

Innovation free icons designed by Freepik.png
Diary free vector icons designed by Freepik.png
Group free vector icons designed by geotatah.png
Bar Chart free icons designed by Freepik.png
Innovation free icons designed by Freepik.png
Healthcare free icons designed by Freepik (1).png

*עדיפות תינתן להצגה בע"פ לעבודות העוסקות בעיצוב מחדש של מערכת הבריאות בעולם משתנה.

 

הגשת התקצירים לכנס נסגרה- תודה למאות המגישות והמגישים!

הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תשלח בדוא"ל לשולחי העבודות במהלך חודשי יולי אוגוסט 2023 .

תקצירי עבודות שתתקבלנה להצגה בע"פ או כפוסטר, יפורסמו בספר התקצירים באתר ובפייסבוק של החברה הישראלית לאיכות ברפואה.

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page