top of page
רקע עליון.png

קול קורא להצגת מועמדות לבחירות
לוועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה

 

וועדת הבחירות לוועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה, מודיעה בזאת, על קריאה להגשת מועמדות לוועד החברה ולוועדת ביקורת. 

הבחירות תערכנה ביום ג'  5.9.2023 במסגרת הכינוס השנתי.

  • וועד החברה מורכב מ- 15 נציגים: 


     

  • וועדת ביקורת מונה             חברים ותפקידה לבקר את פעילות וועד החברה. 

בעלי זכות לבחור ולהיבחר הם:
רופאים חברי הר"י, אחים/ות, מקצועות הבריאות האחרים ועובדי מינהל במערכת הבריאות, אשר השתתפו ב-2 מהכנסים של החברה הישראלית לאיכות ברפואה בשנים 2020-2022 וירשמו במועד ההרשמה המוקדמת לכינוס 2023. 

 

 

הרשמה מוקדמת לכינוס 


הגשת מועמדות לוועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה הסתיימה!

 

 

פרופ' חיים ביטרמן                                                

פרופסור חיים ביטרמן  .png
דר ירון .png

מנהל המרכז הרפואי מאיר

המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות

,בכבוד רב

חברי ועדת הבחירות

 

ד"ר ירון מושקט                                               

לתפקידים של יו"ר/מזכיר/גזבר יוכלו להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.

המקבל את מירב הקולות יכהן כיו"ר, והבאים אחריו – כחברי ועד.

ועדת הביקורת נבחרת בנפרד בכינוס.

9

4

2

רופאים/ות

אחים/יות

נציגים ממקצועות הבריאות

3

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page